Frederiksberg Slot

Officersuddannelsen siden 1713

Officersuddannelsen i Hæren kan dateres tilbage til 1713, hvor Frederik IV ved kongelig resolution indstiftede Landkadetakademiet. Landkadetakademiet var ikke, hvad vi i dag forstår ved en officersskole, men en skole, hvor drenge modtog hele deres skoleuddannelse.
Først herefter påbegyndtes den praktiske militære uddannelse.

Akademiets domiciler lå inden for Københavns volde: Indtil 1720 lå det på Nytorv, indtil 1767 i Operahuset i Bredgade, derefter i det Brockdorffske Palæ på Amalienborg for endelig at flytte tilbage til Operahuset i 1788. Akademiet fik i 1800-tallet en alvorlig nedgangsperiode, og 1. oktober 1861 blev det – kun tre år før nederlaget til Preussen – nedlagt.

Med Hærloven af 6. juli 1867 blev Hærens Officersskole oprettet. Indledningsvis med midlertidigt ophold i Operahuset (igen) og fra 1. maj 1869 på det i mellemtiden klargjorte Frederiksberg Slot, hvor Hærens Officersskole siden været placeret.

Med forsvarsordningen i 1951 blev Frederiksberg Slot indtil 1962 ikke alene benævnt Hærens Officersskole, men ”Skolerne på Frederiksberg Slot”, hvilket indbefattede det ny Forsvarets Gymnasium, Officersklassen samt Hærens Fenrikskole.

Første Verdenskrig påvirkede officersskolen i 1914-15, da undervisningen blev afbrudt, efter at Regeringen i forbindelse med 1. Verdenskrigs udbrud indkaldte og formerede sikringsstyrken, og Hæren i den forbindelse lagde beslag på skolens befalingsmænd, militære lærere og elever. Om end uddannelsen blev genoptaget i 1915 medførte indkvartering af fodfolksafdelinger m.v., at eleverne ikke som hidtil kunne indkvarteres på skolen. Først i 1917 normaliseredes forholdene.

Efter besættelsen den 9. april 1940 fortsatte undervisningen på slottet. Skolens virksomhed ophørte dog 29. august 1943, da den tyske besættelsesmagt iværksatte en afvæbning af Hæren og Søværnet. Skolen overgav sig efter regeringens generelle ordre, og elever og personale blev ført til Idrætshuset for senere kortvatigt at blive interneret i Hornbæk. På kongens fødselsdag 26. september 1943 blev slottet atter frigivet, og kort efter blev de tilbageholdte officerer og befalingsmænd hjemsendt. For at officersuddannelsen ikke skulle gå helt i stå, oprettede Krigsministeriet ”Kursus 43”, der fra 1. december 1943 og i civil blev gennemført på Øregaard Kaserne i Hellerup.
I forlængelse af krigens afslutning og modstandskampen ophør oprettedes i 1947 en særlig officersklasse for tidligere frihedskæmpere.

Ved forsvarsordningen i 1951 indførtes betegnelsen ”kadet” samtidig med, at officersuddannelsen indtil 1983 blev opdelt i A-officerer og B-officerer. Fra 1983 indførtes en fælles officersuddannelse på tre år, der krævede en gymnasial uddannelse, der i 2015 blev afløst af en ny reform, der indebærer, at kadetterne enten skal have en bachelorgrad og 28 måneders officersuddannelse – eller fire års tjeneste inkl. en akademiuddannelse efterfulgt af 21 måneders officersuddannelse.

Du kan læse mere om Frederiksberg Slot og Hærens Officersskole i bogen af samme navn. STØT FONDEN – Klik her for at købe den.

Om Frederiksberg Slot

Frederiksberg Slot er et historisk sted, der emmer af konger og dronninger og spændende fortællinger. Samtidig er slottet i dag en meget levende arbejdsplads eller garnison, som vi kalder det i Hæren. Og så mener vi selv, at vi huser en af Danmarks flotteste kirker.

Der gennemføres rundvisninger sidste lørdag i måneden eller efter aftale. Det kan du læse mere om her.

Du kan via disse links læse mere om Historien om slottet eller om Slotskirken.

Om Frederiksberg Slots Garnison 

Siden oprettelsen i 1868 og indflytningen på Frederiksberg Slot i 1869 har Hæren og Hærens Officersskole udgjort tyngden af militær tilstedeværelse på Frederiksberg. Med forsvarsforligene i 2013 og 2018 er Hærens Officersskole blevet underlagt Forsvarsakademiet. Samtidig blev lærerstabene på tværs af officersskolerne samlet i faginstitutter ligeledes under Forsvarsakademiet. Siden 2018 er flere enheder fra Forsvarsakademiet og Forsvaret flyttet til garnisonen og ind på slottet. 

I dag huser garnisonen således også Forsvarets Koncernfælles Kursusadministration, Atlantsammenslutningen samt elementer af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Det er dog fortsat Hærens Officersskoles stab og kadetter samt de tilknyttede lærere fra Forsvarsakademiets institutter, der udgør hovedparten af de ansatte i garnisonen.

I alt beskæftiger garnisonen ca. 200 militære og civile ansatte, hvoraf ca. halvdelen er kadetter. I perioder dog op til 200 kadetter samt elever på kortere kurser.

Ved siden af de rent militære opgaver er det garnisonens opgave at holde forbindelse til Frederiksberg Kommune. Her er båndene tætte: Fx i forbindelse med arbejdet for Veteransagen, Flagdagen 5. september, på Kulturnatten mellem Frederiksberg Provsti og garnisonen, ved den årlige julegudstjeneste i Slotskirken, eller når der er kadetbal eller andre større arrangementer.

Hertil kommer samarbejder med de nærmeste naboer: ZOO, Cisternerne, Frederiksbergmuserne, Carlsberg m.fl.

Umiddelbart inden for hovedindgangen til selve slottet ligger Mindehallen, som du kan læse mere om her: Mindehallen på Hærens Officersskole.

rundvisninger

BEMÆRK: Vi genåbner for offentlige rundvisninger lørdag den 26. juni kl. 11 og 13. Ingen tilmelding er nødvendig, men du skal kunne fremvise Corona-pas. 

Der er offentlige rundvisninger den sidste lørdag i måneden kl. 11 og kl. 13, undtagen i juli og december.

Frederiksberg Slot er normalt lukket, men sidste lørdag i måneden (undtagen juli og december) gennemfører vi rundvisninger kl. 11 og 13. Her viser en kadet eller skolens stab rundt og fortæller om slottet og dets historie.

Du kommer forbi Riddersalen, hvor der stadig danses Les Lanciers til de traditionsrige kadetballer, Marmorbadet, Det kinesiske værelse, hvorfra briterne ledte bombardementet af København i 1807, Prinsessernes Pandekagekøkken, den smukke barokkirke, hvor utallige hærofficerer er blevet gift, og ikke mindst kan du nyde udsigten over Frederiksberg og København fra Flagaltanen, hvor Kong Frederik IV og Czar Peter den Store mødtes til frokost i 1716.

Rundvisningen giver også et indblik i livet på Hærens Officersskole og de opgaver, som officerskorpset i Hæren løser.

En rundvisning tager ca. 1½ time og gennemføres normalt af skolens kadetter eller stab.

Der er mange trapper og ingen elevatorer, hvorfor vi ikke kan anbefale rundvisninger for dårligt gående.

Der tages forbehold for kirkelige handlinger og militære aktiviteter på slottet, der kan forhindre besøg i alle de nævnte lokaliteter.

Særrundvisninger

Særrundvisninger for grupper på op til 25 personer kan arrangeres på hverdage efter kl. 16 samt i weekender.

Rundvisninger på engelsk kan ligeledes arrangeres og kræver forudgående aftale.

Frederiksberg Guiden

 

Kultur, restauranter og shopping

 

Du modtager løbende nyt fra Frederiksberg

Tak for tilmelding! Tjek din indbakke for bekræftelse.